Υπηρεσίες

Στο Κέντρο παρέχονται οργανωμένες δραστηριότητες όπως:
Υπηρεσία Συμβουλευτικής στήριξης
Υπηρεσία Ψυχολογικής στήριξης
Υπηρεσία Ενημέρωσης – Εξυπηρέτησης σε θέματα σχετικά με δικαιώματα και ωφελήματα από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς.
Επίσης προσφέρονται ελεύθερες δραστηριότητες που ενημερώνουν και προάγουν την κοινωνικοποίηση, όπως:
• Επιμορφωτικές εκδηλώσεις
• Διαλέξεις
• Ομάδες για κοινωνικά θέματα
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με Πολιτιστικές και Κοινωνικές Υπηρεσία Δήμων και άλλους φορείς.